תנאי שימוש ותקנון האתר

תנאי שימוש ותקנון האתר

כללי

תנאי שימוש והסכם משתמש זה מסדירים את הגלישה והשימוש באתר www.peima-center.co.il  (להלן: “האתר“) ומהווה את הסכם משתמשת בין מפעילת האתר, מרכז פעימה מ.ש. [558373866] (להלן: “מרכז פעימה“) לבין המשתמשת באתר (להלן: “את” או “המשתמשת“). בגלישה באתר הנך מסכימה להוראות הסכם זה.

בכל מקום באתר זה בו נעשה שימוש בביטוי “תנאי שימוש” הכוונה גם ל”תקנון” ולהפך.

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון נקבה, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 אודות האתר

האתר הינו אתר אינפורמטיבי ומטרתו לספק מידע מקצועי לקהל הרחב וכן לעזור לגולשים בו לאתר מטפלים מומחים ומנוסים המתאימים לספק מענה לבעיותיהם. מרכז פעימה משתף פעולה עם מטפלים מומחים ומוסמכים ברחבי הארץ. כל המטפלים קשורים למרכז פעימה במסגרת הסכם שיתוף פעולה. המטפלים העובדים עם מרכז פעימה נבדקו ונמצאו מתאימים, ראויים ובעלי הסמכות מתאימות לספק את השירותים המוצעים על ידם. למרכז פעימה קריטריונים מחמירים לאישור מטפל על מנת שיופיע באתר.

קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, תכנים, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם למרכז פעימה ומהווים את קניינה  הרוחני (להלן: “תוכן האתר“). אין להעתיק, להפיץ, לשנות, לעבד, למכור או להשכיר ולעשות כל שימוש אחר, בין מסחרי ובין שאינו מסחרי, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, או בכל דרך שהיא, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממרכז פעימה, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

מדיניות פרטיות

מדיניות זו נכנסת לתוקף ברגע כניסתך לאתר והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. אנו מתחייבים שלא להעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כל פרט מזהה אחר, לצד שלישי, למעט מטפלי האתר אשר בקשת את שירותיהם.

אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (Cookies) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וכו’. אם אינך רוצה לשתף מידע כאמור, תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, את יכולה למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע.

ייתכן שבאתר מופיעים תכנים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צד שלישי, שלפיכך אינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו. במידה ותתחברי לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר.

תכנים מסחריים

 באתר יתכנו תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. מרכז פעימה לא יישא באחריות לתכנים המסחריים. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים ועליהם בלבד. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או הטיפולים המוצעים בהם למכירה.

אחריות לתוכן האתר, זמינותו ושינויים באתר

מרכז פעימה רשאי לשנות מעת לעת את האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים או כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מרכז פעימה אינו ולא יהא אחראי, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר, והסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריותך המלאה.

אחריות לטיפולים מוצרים ושירותים

מרכז פעימה ו/או מי מטעמו אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע לטיפולים המוצעים באתר וקבלת הטיפולים המוצעים הינה באחריותו המלאה של המזמין. מרכז פעימה ו/או מי מטעמו, לרבות אך לא רק מנהליו ו/או עובדיו ו/או מטפליו, אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, הנובע מטיפול שהתקבל מהזמנה או מביקור באתר, ו/או אי אספקתה ו/או פגם בטיפול.

סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר להסכם זה, אכיפתו, פרשנותו או כל סכסוך בקשר אליו תוקנה לבית המשפט המוסמך בתל אביב, ולאף ערכאה שיפוטית אחרת לא תהיה סמכות בקשר לכך.

שיפוי

את מסכימה לשפות את מרכז פעימה, בעליה ומנהליה בקשר לכל חבות משפטית, נזקים או הוצאות שייגרמו להם כתוצאה משימוש שלך באתר שנעשה בניגוד לתנאי השימוש.

שונות

מרכז פעימה שומר על זכותו לשנות תנאי שימוש אלו מזמן לזמן. אם מסיבה כלשהי חלק מתנאי השימוש יימצאו בלתי אכיפים, תוקפם של שאר הסעיפים לא ייפגע. תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות הנכללת בהם) הינם ההסכם המלא בינך לבין מרכז פעימה בקשר לשימוש שלך באתר.

Ppeima-center-white-logo
מיטל גולדמן 
מנתחת התנהגות
MA בלימודי משפחה
054-3976288
לירן נוסבאום
מטפלת רגשית בהבעה ויצירה
 MA בייעוץ חינוכי
 050-2204949
גלילה למעלה